Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 22/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 18

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, việc rèn luyện đạo đức cách mạng theo chỉ dẫn của Người và tinh thần Đại hội XIII của Đảng chính là góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 13

(TG) - Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách mạng.

Lạng Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Lạng Sơn đẩy mạnh công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 14

(TG) - Chuẩn mực đạo đức là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong các hoạt động của xã hội nói chung và các lĩnh vực ngành, nghề liên quan đến công việc nói riêng. Không có đạo đức nghề nghiệp thì chất lượng sản phẩm cung cấp cho xã hội sẽ không đảm bảo được giá trị sử dụng. 

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 16

Rất nhiều lần Bác Hồ nhắc cán bộ phải “gương mẫu”, “nêu gương”, phải là “đầu tàu”... Không ít lần, Người mượn lời Khổng Tử dạy cán bộ mình có đứng đắn, trong sáng mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ... Những lời dạy ấy không chỉ đúng với đạo lý mà còn là khoa học, biện chứng.

Thôn São làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Thôn São làm theo lời Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 15

(TG) - Thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có 137 hộ dân, đời sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và Chi bộ thôn có 23 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm, Chi bộ luôn chú trọng quán triệt, thực hiện ký kết Chỉ thị 05 đến từng đảng viên.

Kế thừa và phát triển hiệu quả di sản tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Kế thừa và phát triển hiệu quả di sản tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 15

Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định: “Cách tốt nhất để tưởng nhớ di sản nhân văn của Hồ Chí Minh là tiếp tục hợp tác để bảo vệ giáo dục, văn hóa và di sản như là giá trị chung của nhân loại.”

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp phòng, chống “tham nhũng” và vận dụng vào công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 07/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 22

(TG) - Ngay từ khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là người lãnh đạo Nhà nước đã sớm đề cập đến nhiệm ụ chống các bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, những bệnh được Người gọi là “bất liêm”. Không chỉ nêu rõ bản chất của tham ô là “lấy của công làm của tư, là gian lận, tham lam, trộm cướp”, Người còn chỉ rõ nguyên nhân, hậu quả của tham ô, tham nhũng và đặc biệt là Người cũng đưa ra một số phương pháp chống tham ô, hối lộ, ăn cắp của công… những biểu hiện của tham nhũng. Những phương pháp ấy không chỉ phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ mà đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị bởi tính thời sự của nó.

Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 21

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như hiện nay thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 04/09/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 16

(TG) - Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại Tuyên Quang | Tạp chí Tuyên giáo

Đổi mới phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tại Tuyên Quang | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 31/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 23

(TG) - Một trong nội dung nổi bật đạt kết quả tích cực, thể hiện sự chuyển biến rõ nét từ học tập sang làm theo Bác tại Tuyên Quang là việc triển khai xây dựng các mô hình tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực; có tác động, tạo sự đổi mới trong tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” | Tạp chí Tuyên giáo

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 37

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Quán triệt tư tưởng của Người, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 33

(TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt. 

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Ngày đầu lập nước, Bác Hồ đã lo việc chống tiêu cực | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 31

Ngay sau Ngày độc lập, ngoài ba thứ “giặc” cần chống là giặc “đói”, giặc “dốt” và giặc “ngoại xâm”, có một loại “giặc” nữa cần kể đến là những tiêu cực ngay trong bộ máy của chế độ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện và kiên quyết chống lại những tiêu cực này ngay từ những tuần lễ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Trà Vinh: Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 30

(TG) - Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức 2 Đoàn khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá kết quả một năm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền | Tạp chí Tuyên giáo

Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/08/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 49

(TG) - Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.   

Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 19/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 83

(TG) - Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay. 

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân | Tạp chí Tuyên giáo

Hồ Chí Minh với xây dựng đạo đức công dân | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 14/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 42

(TG) - Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng đạo đức công dân ở Việt Nam hiện nay.

Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Tạp chí Tuyên giáo

Tuyên truyền lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, cách làm hay ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 08/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 44

(TG) - Thấm nhuần lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, các nhân tố mới, mô hình mới.

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Học tập phương pháp tư duy Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 05/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 58

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ những nội dung cơ bản của phương pháp tư duy Hồ Chí Minh - một nội dung trong di sản của Người - để vận dụng vào nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Cần Thơ: Kịp thời phát hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/07/2022, bởi: bantintudong, lượt xem: 38

Ngày 1/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng