Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 07/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 111

(TG) - Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 03/06/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 110

(TG) - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương

Vĩnh Phúc khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Vĩnh Phúc khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 30/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 92

(TG) - Hai năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01); chủ động, đổi mới và có sự sáng tạo trong cách thức triển khai; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác; coi đây là nhiệm vụ và việc làm thường xuyên, liên tục. 

Hậu Giang xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Hậu Giang xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 20/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 129

(TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối, Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(1). Xuất phát từ nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Hậu Giang thời gian qua được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Dấu ấn từ Cuộc thi Học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Dấu ấn từ Cuộc thi Học tập và làm theo Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:04 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 101

(TG) - Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại” (gọi tắt là Cuộc thi) đã diễn ra thành công với phần thể hiện xuất sắc của 20 đội thi đến từ 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:01 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 115

(TG) - Văn hoá đạo đức đã trở thành nền tảng của văn hoá Việt Nam, hiện nay đang được nâng lên ở tầm cao mới. Bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ ở nước ta và định hướng bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ.

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 18/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 118

Mỗi khi nói về cán bộ, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức phải là gốc. Theo Người, cán bộ mà không có đạo đức cách mạng thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đã hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn ấy ngày càng thấy thấm thía, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời vào xây dựng xã hội học tập hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời vào xây dựng xã hội học tập hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:04 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 107

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà giáo dục vĩ đại, trong tư tưởng của Người về học tập suốt đời khái quát hết các lĩnh vực của học tập: trách nhiệm phải học tập; mục đích học tập, nội dung học tập và phương pháp, hình thức học tập suốt đời. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về học tập suốt đời còn nguyên tính thời sự và là cơ sở cho công tác xây dựng xã hội học tập ngày nay. 

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:03 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 83

(TG) - Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:02 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 72

(TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện nhằm tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. 

Lào Cai học Bác khơi dậy khát vọng phát triển quê hương | Tạp chí Tuyên giáo

Lào Cai học Bác khơi dậy khát vọng phát triển quê hương | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 16/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 96

(TG) - Xuất phát từ đặc thù của một tỉnh vùng cao, biên giới, nhiều dân tộc, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thường xuyên chủ động tìm tòi và đề ra cách làm thiết thực, phù hợp để đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất, hiệu quả tạo sự chuyển biến tích cực trong thực tế.

Thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong học và làm theo Bác ở Hải Phòng | Tạp chí Tuyên giáo

Thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong học và làm theo Bác ở Hải Phòng | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 12/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 78

(TG)-Hai năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Thành ủy Hải Phòng cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn thành phố, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

An Giang: Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp! | Tạp chí Tuyên giáo

An Giang: Học và làm theo Bác để nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp! | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 11/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 101

(TG) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt từ cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 83

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đặt ra yêu cầu nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để định hình một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.

GS. TS. Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

GS. TS. Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 02/05/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 98

GS. TS. Hoàng Chí Bảo đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, những triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, việc nhận thức đúng đắn những giá trị khoa học, giá trị cách mạng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là góp phần trực tiếp và quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 80

(TG) - Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Các giá trị đó đã làm nên cốt cách và bản sắc văn hóa; là nền móng, sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước độc lập, tự do, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao | Tạp chí Tuyên giáo

Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 13/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 121

(TG) - Chiều ngày 11/4/2023, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật” | Tạp chí Tuyên giáo

Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên Cần Thơ “thành thật - công khai - nói thật - làm thật” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 06/04/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 140

(TG) - Ngày 1/1/2004, thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động, sau khi được chia tách từ tỉnh Cần Thơ cũ. Ngay sau đó 1 năm, ngày 17/2/2005 Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có nêu quan điểm về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, vẫn còn nguyên giá trị. Từ đó đến nay việc xây dựng tiêu chí người Cần Thơ nói chung và chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên Cần Thơ nói riêng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai thực hiện liên tục, nhiều điểm mới, thiết thực.

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại | Tạp chí Tuyên giáo

Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 28/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 156

Cách đây 77 năm, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài với nhan đề “Sức khỏe và thể dục” đǎng trên báo Cứu Quốc nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Từ năm 1991, ngày 27/3 hàng năm được chọn là Ngày Thể thao Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt” | Tạp chí Tuyên giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cổ vũ phong trào “Nghìn việc tốt” | Tạp chí Tuyên giáo

Viết lúc: 12:00 ngày 25/03/2023, bởi: bantintudong, lượt xem: 178

Tròn 60 năm ra đời của phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” với tên đầy đủ là “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ” (24/3/1963 - 24/3/2023) gắn với tên tuổi của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”, vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ vũ để thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của thiếu nhi.

Hiện tất cả
Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Ghi rõ nguồn "Website Huyện Đoàn Giồng Riềng - www.tuoitregiongrieng.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
  • Mọi chi tiết xin liên hệ Trang thông tin Điện tử huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 821 026
  • Website được xây dựng bởi huyện Đoàn Giồng Riềng